Aktuální verze:
3.78
z 19.4.2024
EnglishEnglish

Mapa evropských vodních cest pro přijímače Garmin

Budu vděčný za připomínky ke zlepšení mapy a za odkazy na další volné plavební mapy případně jejich aktualizaci.
Zdeněk Hrdina (hrd zavinac email tecka cz)


Menu

Úvod

Pokrytí

Aktuálnost

Stažení

Odkazy

FAQ

Změny

KML

Lowrance

Dokumenty

Darování

free counters

Valid HTML 4.01 Transitional

Ověřit CSS!

FAQ

Po instalaci waterways.exe na 64b systému nevidím Waterways v Mapsource (nRoute, HomePort).

Pravděpodobně nedošlo ke správnému zápisu do registrů při istalaci programu waterways.exe. Zkontro­lujte v regedit, že zda je klíč Waterways v:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Wow6432Node\ Garmin\ Mapsource\ Families\ Waterways

Jestliže je zápis v registru špatný, můžete použít soubor waterways.reg, který přepokládá, že Waterways jsou na­insta­lovány v adresáři c:\Garmin (v případě jiného adresáře opravte soubor waterways.reg na tento jiný adresář). Další možností je nepoužívat registry vůbec - stáhněte soubor waterways.gmapi.rar, rozbalte jej a adresář Waterways.gmap zkopírujte do adresáře C:\ ProgramData\ Garmin\Maps.

Po instalaci waterways.exe nejsou Waterways dostupné v BaseCamp.

Použijte Mapsource, nRoute nebo HomePort. Waterways maji status námořní mapy, které BaseCamp ignoruje. Pokud skutečně chcete vidět Waterways v Basecampu, pak v adresáři, kam jste nainsta­lovali Waterways, nahraďte soubor waterways.tdb tímto souborem. Tento trik změní Waterways z námořní mapy na pozemní a ta je viditelná v Basecampu. Buďte si vědomi, že námořní symboly vypadají trochu jinak v námořní a pozemní verzi. Podle mého názoru je to v pozemní verzi ošklivější.

Na mapě jsou levoboké (červené) bóje na pravé straně vodní cesty a obráceně. Není to špatně?

Je to trochu paradox, ale je to správně. To, co je vlevo či vpravo od lodi, se definuje při plavbě od moře do přístavu a dále proti proudu řeky. Ovšem levá či pravá strana řeky se definuje při plavbě po proudu. Takže při plavbě proti proudu řeky je na levoboku levoboká bóje vyznačující pravou stranu vodní cesty.
Pokud se tedy nejste jisti, zda plujete po proudu či proti proudu (což může na některých kanálech být opravdu jen věcí definice), tak pokud máte na levoboku červenou bóji resp. na pravoboku zelenou (IALA A nebo CEVNI - jsme v Evropě), plujete proti proudu. A obráceně.

Lze tyto mapy zobrazit na námořním chartplotru?

Ano, lze. Je nutno ale počítat s tím, že mapy vypadají jinak a bohužel hůře než na PC. Důvodem je, že námořní plotry na rozdíl od turistických či automobilových přijímačů nepodporují tzv. TYP soubor, ve kterém lze definovat vlastní typy (tj. polygony, čáry či body) a u polygonů lze v TYP navíc definovat jejich prioritu, tj. určit, který polygon má být zobrazen nad kterým.
U plotrů se tedy objeví jen ty typy, které jsou definované ve firmwaru přijímače a proto neuvidíte na plotru např. žádné signální znaky. Navíc v důsledku nemožnosti řídit prioritu polygonů dochází na některých místech k nežádoucímu překryvu "nedůležitých" polygonů nad "důležitými".

Lze tyto mapy zobrazit na tabletu s Androidem?

Ano, lze v software OruxMaps. Je ale nutné použít nenámořní verzi Waterways - viz strana Stažení. Na obrázku vidíte, jak tato mapa vypadá na mém telefonu.
OruxMaps

Další možností je použít aplikaci Viago od Garminu. Na obrázku vidíte Waterways spolu s mapu Evropy tak, jak vypadá na mém telefonu s Androidem. A, protože Viago je i na Apple store, je možné zobrazit Waterways na Iphonu nebo na Ipadu.
Viago

Lze tyto mapy zobrazit na automobilové navigaci?

Ano, lze. Je ale nutné použít nenámořní verzi Waterways - viz strana Stažení. Na obrázku vidíte, jak tato mapa vypadá na Nuvi 3790(v kombinaci s mapou City Navigator).
Nuvi

Které prvky plavebních map jsou použity?

Ve stávající verzi jsou použity tyto prvky:
BodyČáryPolygony
airare (le­tiš­tě)
achbrt (kot­viš­tě)
bcnlat (la­te­rál­ní maják)
bcnspp (maják pro zvláštní účely)
bcnwtw (maják vodní cesty)
berths (místo na pří­sta­viš­ti)
boycar (kar­di­nál­ní bóje)
boylat (la­te­rál­ní bóje)
boysaw (bóje bezpečné vody)
boyspp (bóje pro zvláštní účely)
boywtw (bóje vodní cesty)
bridge (most)
buaare (za­sta­vě­ná oblast)
buisgl (budova)
bunsta (zá­so­bo­va­cí stanice)
cranes (jeřáb)
ctnare (oblast s va­ro­vá­ním)
daymar (denní na­vi­gač­ní značka)
dismar (kilome­trov­ník)
fogsig (mlhový signál)
forstc (opev­něná stavba)
gatcon (vrata)
hrbfac (vy­ba­ve­ní pří­sta­vu)
hulkes (trvale ukotvená loď)
lakare (jezero)
lights (osvět­le­ná na­vi­gač­ní značka)
lndmrk (vý­znač­ný objekt)
lndrgn (geo­gra­fic­ká oblast)
morfac (typ kot­viš­tě)
notmrk (sig­nál­ní znak)
obstrn (pře­káž­ka)
pilpnt (pilota)
pipsol (potrubí pod)
pylons (pylon)
radrfl (ra­da­ro­vý odražeč)
radsta (radar)
rdocal (místo rá­dio­vé­ho na­hlá­še­ní)
refdmp (sklád­ka)
rtpbcn (ra­da­ro­vý maják)
seaare (pojmeno­vaná část vodní cesty)
sbdare (typ dna)
siltnk (silo/ tank)
sistat (signa­li­zač­ní dopravní stanice)
sistaw (signa­li­zač­ní vý­straž­ná stanice)
slcons (po­břež­ní kon­struk­ce)
smcfac (služby pro malé lodě)
soundg (hloub­ka)
termnl (ter­mi­nál)
trnbsn (místo k otáčení)
uwtroc (skála pod vodou)
wrecks (vrak)
achbrt (kot­viš­tě)
admare (správní oblast)
berths (místo na pří­sta­viš­ti)
bridge (most)
buisgl (budova)
canals (kanál)
canbnk (břeh kanálu)
causwy (hať)
cblohd (kabel přes)
cblsub (kabel pod)
coalne (po­břež­ní čára)
convyr (do­prav­ník)
damcon (pře­hra­da)
depare (oblast s hloub­kou)
depcnt (izo­báta)
dykcon (hráz)
fairwy (pla­veb­ní dráha)
feryrt (dráha přívozu)
fnclne (plot/ zeď)
gatcon (vrata)
morfac (typ kot­viš­tě)
navlne (na­vi­gač­ní čára)
obstrn (pře­káž­ka)
oilbar (olejová bariéra)
pipohd (potrubí přes)
pipsol (potrubí pod)
ponton (ponton)
railwy (že­lez­ni­ce)
rdocal (místo rá­dio­vé­ho na­hlá­še­ní)
rectrc (do­po­ru­če­ná trasa)
resare (za­ká­za­ná oblast)
rivbnk (břeh řeky)
rivers (řeka)
roadwy (sil­ni­ce)
slcons (po­břež­ní kon­struk­ce)
tunnel (tunel)
unsare (oblast s ne­pro­zkou­ma­nou hloub­kou)
wtwaxs (osa vodní cesty)
achare (kot­viš­tě)
airare (le­tiš­tě)
bridge (most)
buaare (za­sta­vě­ná oblast)
buisgl (budova)
bunsta (zá­so­bo­va­cí stanice)
canals (kanál)
cblare (oblast s pod­moř­ský­mi kabely)
comare (komu­nika­ční oblast)
cranes (jeřáb)
ctnare (oblast s va­ro­vá­ním)
damcon (pře­hra­da)
depare (oblast s hloub­kou)
dmpgrd (sklád­ka)
drgare (vy­ba­gro­vaná oblast)
drydoc (suchý dok)
dykcon (hráz)
excnst (zvlášt­ní plavební kon­struk­ce)
flodoc (plo­vou­cí dok)
gatcon (vrata)
hrbare (oblast pří­sta­vu)
hrbbsn (přís­tav­ní zátoka)
hrbfac (vy­ba­ve­ní pří­sta­vu)
hulkes (trvale ukotvená loď)
lakare (jezero)
lkbspt (část zdy­mad­la)
lndmrk (vý­znač­ný objekt)
lndrgn (geo­gra­fic­ká oblast)
lokbsn (zdy­mad­lo)
marcul (rybí farma)
mipare (oblast vo­jen­ské­ho cvičení)
morfac (typ kot­viš­tě)
obstrn (pře­káž­ka)
pipare (po­trub­ní oblast)
ponton (ponton)
prtare (pří­stav­ní oblast)
pylons (pylon)
resare (za­ká­za­ná oblast)
rivers (řeka)
roadwy (sil­ni­ce)
seaare (pojme­no­va­ná část vodní cesty)
siltnk (silo/ tank)
slcons (po­břež­ní kon­struk­ce)
smcfac (služby pro malé lodě)
termnl (ter­mi­nál)
trnbsn (místo k otáčení)
twrtpt (dvou­cest­ná část)
unsare (ne­zma­po­va­ná oblast)
wrecks (vrak)